Bước đầu nhận xét sự thay đổi huyết động với TEST truyền dịch ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn bằng phương pháp đo cung lượng tim PiCCO

Products are imported genuine monopoly